ประวัติความเป็นมาของชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน  

                 ตำบลบากเรือ  บรรพบุรุษได้อพยพมาจากบ้านธาตุกลุ่มและบ้านชาติเทิง อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อ พ.ศ. 2340  มีนายจันทร์  เสนา กับพวก  ได้อพยพมาจากอำเภอเขื่อนในมาทำการถากถางป่าไม้กะบาก  เพราะเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัย อยู่ใกล้ลำน้ำชี  ห้วยหนอง  คลองบึง  และอาศัยไม้กะบากมาทำเรือร่องเรือ ติดต่อค้าขาย  และนายจันทร์  เสนา  ได้ปรึกษาหารือและตั้งหมู่บ้านชือบ้านบากเรือ   ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน   1,123  ครัวเรือน  บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก  สภาพบ้านเรือน 99  %  เป็นบ้านถาวรมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดทุกครัวเรือน  

                 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)   ทิศเหนือจดตำบลลุมพุก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร    ทิศใต้ติดต่อตำบลฟ้าหยาด  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร    ทิศตะวันออกติดต่อตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร    ทิศตะวันตกติดต่อตำบลหัวเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร   เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   45.2  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  17,367  ไร่   ภูมิประเทศ ตำบลบากเรือ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดยโสธร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีแม่น้ำ  หนองบึงอยู่รอบตำบล  มีลำน้ำกุดกุงเป็นแหล่งน้ำสายหลักของตำบล

   อบต.บากเรือ

อบต.บากเรือ