สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

         1.  อาชีพ   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  โดยมีอาชีพเสริมเช่น  เลี้ยงสัตว์  ประมง 

         2.  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

            2.1  ธนาคาร      จำนวน   0  แห่ง

            2.2  โรงแรม   จำนวน   0 แห่ง

            2.3  ปั้มน้ำมันและก๊าซ   จำนวน   9 แห่ง (รวมปั้มหลอด)

            2.4  โรงงานอุตสหากรรม   จำนวน   3 แห่ง

            2.5  โรงสี         จำนวน   10  แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    โทร.045-581222