20/08/2562 2562โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย) ณ.โรงเรียนบ้านเลียบ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่