มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยนำ้ท่วม บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3