กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (วันจันทร์ที่ 16/09/2562)