มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยนำ้ท่วม บ้านดอนผึ้งหมู่ 4,8 บ้านปอแดงหมู่ 2,10

บ้านดอนผึ้งหมู่ 4 หมู่ 8

 

บ้านปอแดงหมู่ 2 หมู่ 10