กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (วันจันทร์ที่ 23/09/2562)