โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนผึ้ง

วิทยากรให้ความเมื่อเกิดอัคคีภัย