เสื้อแดง  อ.มหาชนะชัย  เตรียมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ณ โรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ