อบต.บากเรือ

โครงการฝึกอาชีพการทำกระติบข้าวเพื่อสร้างเสริมสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส

วัสดุอุปการณ์

ขั้นตอนการทำ

ทำลวดลายที่ฝากระติบให้สวยงามก็ได้  จะใช้เฉพาะสีธรรมชาติก็ได้

ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  ตรวจเยี่ยมโครงการและติชมผลผลิตที่ได้

ปิดการฝึกอบรมค่ะ