ระเบียบ/ข้อกฏหมายต่างๆ

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

Title Published Date
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันหยุดประจำปี 21/06/19
ประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ 14/06/19
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหาร 07/01/19
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 15/08/18
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 15/08/18
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 14/08/18
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 20/07/18
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/07/18
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของ อบต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 04/07/18
การกำหนดราคากลาง จำนวน 12 โครงการ 15/06/18
ประกาศกำหนดราคากลาง จำนวน 8 โครงการ 25/04/18
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 10/09/15
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลบากเรือ 11/08/15
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 15/05/15
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 01/07/13
โครงการฝึกอบรมการทำกระติบข้าวเพื่อสร้างเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกและผู้ด้อยโอกาสในตำบลบากเรือ 21/06/13
โครงการพัฒนาคนสามวัย สู่บันไดครอบครัวสีขาว นำชาวบ้านบากเรือสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 21/06/13
โครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น (ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 18/06/13
ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222