ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ภายในหมู่บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางอรุณ ไปบ้านนายโสภา

โครงการผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้  คสล.ภายในหมู่บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางอรุณ ไปบ้านายโสภา