องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 34/2556)

--------------------------------------------

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.บากเรือ งบประมาณ 110,000.- บาท

                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000.- บาท

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                  1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                  2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ และห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับอบต.

                  3.  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า  55,000.-  บาท

                  4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                  5.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่  อบต.บากเรือ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

               กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  16  กันยายน   2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. โดยให้ผู้รับจ้างเข้ามา ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อประสานกับส่วนโยธา และนำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  16    กันยายน  2556 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคาที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตัวเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือภายหลังไม่ได้)

                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   13   กันยายน  2556 ถึงวันที่  22  กันยายน  2556  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  เวลา  08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ส่วนการคลัง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  ตั้งแต่วันที่ 13-22 กันยายน 2556

                และกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่    16   กันยายน  2556  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย (ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2  อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย)  เวลา  09.00 น.ถึงเวลา 16.00 น. อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

               กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   23   กันยายน   2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย (ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย)

               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ในราคาชุดละ   500.-บาท ได้ที่ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่  13    กันยายน  2556  ถึง วันที่  22 กันยายน  2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และศูนย์รวมข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย (ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย) จังหวัดยโสธร ในวันที่ 16 กันยายน  2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  bakruea.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4558-1222   ในวันทุกไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ประกาศ   ณ  วันที่    13    กันยายน     พ.ศ.  2556

 

 

 

 

(นางเชาวณี สีลาลาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 33/2556)

--------------------------------------------

                            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.บากเรือ งบประมาณ 190,000.- บาท

                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 148,800.- บาท

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                           1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                           2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ และห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับอบต.

                          3.  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่สอบราคาจ้าง

ในวงเงินไม่น้อยกว่า  74,000.-  บาท

                          4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                          5.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่  อบต.บากเรือ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

               กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 16  กันยายน   2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. โดยให้ผู้รับจ้างเข้ามา ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อประสานกับส่วนโยธา และนำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 16 กันยายน  2556 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคาที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตัวเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือภายหลังไม่ได้)

                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  13  กันยายน  2556 ถึงวันที่ 22 กันยายน  2556  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  เวลา  08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ส่วนการคลัง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  ตั้งแต่วันที่ 13-22 กันยายน 2556

                และกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  16  กันยายน  2556  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย (ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2  อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย)  เวลา  09.00 น.ถึงเวลา 16.00 น. อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

               กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23  กันยายน   2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย (ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย)

              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ในราคาชุดละ   500.-บาท ได้ที่ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่  13  กันยายน  2556  ถึง วันที่  22   กันยายน  2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และศูนย์รวมข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย (ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย) จังหวัดยโสธร ในวันที่ 16 กันยายน   2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  bakruea.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4558-1222   ในทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ประกาศ   ณ  วันที่   13    กันยายน     พ.ศ.  2556

 

 

 

 

(นางเชาวณี สีลาลาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง สอบราคาซื้อค่าจัดกาเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

……………………………...........................

                                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีรายละเอียดการจัดซื้อดังนี้

                              1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง                           วงเงิน  28,900        บาท

                              2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง                         วงเงิน      64,600      บาท

                              3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง                         วงเงิน      66,300          บาท

                              4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ                         วงเงิน      54,400      บาท

                              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,200 บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคากำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 13  - 22 กันยายน  2556 ระหว่างเวลา 08.30 น – 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ วันที่ 16 กันยายน 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย (ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย ) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

                             และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 23 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย  (ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย ) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

                             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 600 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 13 – 22 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. –16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน  พ.ศ.2556

 

                                                                      (ลงชื่อ)

                                                                                   (นางเชาวณี สีลาลาด)

                                                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

                                                                     ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

 

 

"โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปี 2564 วันที่ 26 มกราคม 2564"

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปี 2564 วันที่ 26 มกราคม 2564      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และสนับสนุนให้ประชาชนดูแลและสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้ ณ.อาคารศูนย์พัฒนาสุขภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ            

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานกระติบข้าว"

"โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานกระติบข้าว"      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานกระติบข้าว ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564 ณ.อาคารศูนย์พัฒนาสุขภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุในชุมชนให้มีการพัฒนาอาชีพ และก่อให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างรายได้สามารถนำไปจำหน่ายในท้องถิ่นได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

"การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

"การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"    ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นผลทำให้เกิดการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงวันหยุดปกติ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ได่รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือจึงได้จัดทำโครงการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์บำเพ็ญประโยชน์ ภายในตำบลบากเรือ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

กิจกรรมรณรงค์บำเพ็ญประโยชน์ ภายในตำบลบากเรือ   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเเรือร่วมกับสมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือทุกท่านได้ร่่วมมือกันในการบำเพ็ญประโยชน์ภายในตำบลบากเรือ โดยทำความสะอาดถนนสองข้างทาง ถนนสายดอนผึ้ง-ยางน้อยหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีและเป็นประโยชน์ของชาวตำบลบากเรือในการสัญจรไปมาให้เกิดความปลอภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เดินทางผ่านถนนสายดังกล่าว        

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมรวมพลังสามัคคีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมรวมพลังสามัคคีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ.ลานหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย            

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563    ตามที่อำเภอมหาชนะชัยได้กำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล คูร พนักงานและลูกจ้างฯ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาถึงพระองค์ท่าน ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย  

อ่านเพิ่มเติม