กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

 

กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562