ระเบียบ/ข้อกฏหมายต่างๆ

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

โครงการปณิธานความดี   ปีมหามงคล 

ปณิธานความดี  คือ การตั้งใจอันแนวแน่ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคน และทุกหมู่เหล่าสมัครใจกระทำด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องดีๆ

ที่จะเป็นประโยชน์ ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ  สิ่งดี ๆที่มีผลโดยตรงต่อบุคคล ย่อจะมสงผลทางอ้อม ต่อการสร้างสรรค์สังคมด้วย

หากคิดดี  ทำดีอย่างต่เนื่อง  ย่อมเแป็นพลังแห่งความดีที่เกื้อกูลต่อทั้งสังคมและประเทศชาติ 

กิจกรรมแรกของโครงการปณิธานความดี

         การล้างทำความสะอาดโบสถ์  วัดบ้านปอแดง

 

 

 

 

 

ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222