สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

                  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560