1.  การคมนาคม  มีถนนลาดยางของกรมทางหลวงผ่านกลางตำบลเชื่่่อมต่อระหว่างอำเภอคำเขื่อนแก้วกับอำเภอมหาชนะชัย  และมีถนนลาดยางเชื่อมไปตำบลโนนทราย และไปตำบลกุดกง  ถนนที่ใช้ขนถ่ายวัตถุดิบการเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนดินมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ  หน้าฝนการคมนาคมไม่สะดวอ  

2. การไฟฟ้า   ตำบลบากเรือ มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและประาชากรใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน  

3. แหล่งน้ำธรรมชาติ  

         3.1 ลำน้ำ (ลำน้ำกุดกง)  จำนวน   1  สาย  

         3.2 บึงหนองและอื่นๆ จำนวน   16  แห่ง  

4.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  

          4.1  ฝาย    จำนวน  3 แห่ง  

          4.2  บ่อน้ำตื้น  จำนวน  590 แห่ง  

          4.3  บ่อโยธา  26  แห่ง

5.  การโทรคมนาคม

         5.1  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข       จำนวน    0  แห่ง

         5.2  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ         จำนวน   0  แห่ง