ข้อมูลอื่น ๆ

       1.  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต  อบต.)

            1.1  ป่าเขียวขจีบ้านท่าช้าง  ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

            1.2  ป่าชุมชนบ้านปอแดง  จำนวน  15 ไร่

            1.3   ลำน้ำกุดกง