แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

>> แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่1 พ.ศ.2562

>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

>>

>>

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

>>

>>