แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ

>> แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>> แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>> แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2562   

     >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562

     >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

     >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

     >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

     >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

     >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562

     >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

     >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

     >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562

     >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

     >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

     >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ

  สรุปผลการดำเนินจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1-4

     >> ผลการดำเนินจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3(กรกฎาคม-กันยายน)

     >> ผลการดำเนินจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2(เมษายน-มิถุนายน)

     >> ผลการดำเนินจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

  สรุปผลการดำเนินจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 1-4

แผนงานจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี

    >> แผนงานจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี

   >> โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562

   >> แผนการจัดหาพัสดุจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562