รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกาป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รอบ 6 เดือน) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกาป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (รอบ 12 เดือน)

>>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

 

 

 

>>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑