>> แผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

    >> แผนการใช้จ่ายเงิน (สำนักปลัด)

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองคลัง)

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองการศึกษา)

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองช่าง)

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองสวัดิการและสังคม)

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองส่งเสริมการเกษตร)

   >> แผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562