แผนดำเนินงาน

 แผนดำเนินงานประจำปี  

  >> แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

  >> แผนดำเนินงานสำนักปลัด 

  >> แผนดำเนินงานกองคลัง

  >> แผนดำเนินงานกองช่าง

  >> แผนดำเนินงานกองการศึกษา

  >> แผนดำเนินงานกองส่งเสริมการเกษตร

  >> แผนดำเนินงานกองสวัสดิการและสังคม

  >> แผนดำเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  >> แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

  >> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  >> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561