แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  ปี2563 

   >> ไตรมาส 1-2

   >> ไตรมาส 3-4

  ปี2561

   >> ไตรมาส 1-2 

   >> ไตรมาส 3-4

   ปี2562

   >> ไตรมาส 1-2 

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

   >> ประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤภาคม 

 

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   >> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562