การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์การ

>> ประมวลผลจริยธรรม ปี2552

>> ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลงวันที่ 30 ม.ค. 2552

>> ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (ข้าราชการหรือพนักงาน) ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556

>> ข้อบังคับว่าด้วย  จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556

      >> ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี 2561

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  >>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

 >>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค

  >> แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

  >> แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี งป.2561

  >> แผนอัตรากำลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-2563 ) ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> รายงานผลดำเนินการตามนโยบาย  ประจำปี 2561