การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์การ

>> ประมวลผลจริยธรรม ปี2552

>> ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลงวันที่ 30 ม.ค. 2552

>> ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (ข้าราชการหรือพนักงาน) ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556

>> ข้อบังคับว่าด้วย  จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556

      >> ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี 2561

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  >>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2563

  >>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

  >>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค

  >> แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

  >> แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี งป.2561

  >> แผนอัตรากำลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-2563 ) ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ๑. ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล

 หลักเกณฑ์ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

   ๑.  ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ  จำนวนวันลา จำนวนครั้งการลา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   ๒.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์ประจำปีงบประะมาณ ๒๕๖๓

  ๑.  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  ๒.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๑)

 ๓.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๒)

ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

   ๑.  ประกาศ ก. อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ (เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล)

   ๒.  ประกาศ ก. อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ (เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

   ๓.  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

(ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

 ๒. พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

  ๑.  ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนคร้งการลาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  ๒.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓

  ๑.  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  ๒.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

  ๓.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานขิงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

 ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล (บุคลากรทางการศึกษา)

  ๑.  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤภาคม ๒๕๖๒

  ๒.  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  ๓. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

หลักเกณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  ๑.  ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติงานราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการลา พนักงานส่วนตำบลพนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  ๒.  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  ๑.  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน/ต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  ๒.  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

  ๓.  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

ระเบียบ/ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจ้าง อบต.

  ๑.  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗

  ๒.  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. (ฉบับ ๓) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

  ๓.  บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญาฯ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะประสบการณ์

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย  ประจำปีงบประมาณ 2562

>> รายงานผลดำเนินการตามนโยบาย  ประจำปี 2561