การจัดการองค์ความรู้
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

          การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น "องค์การแห่งการเรียนรู้"  โดยาศัยกระบวนการ "การจัดการความรู้"  ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์ 30 โดยในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ดังนี้

          1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
          ได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ

          2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
         ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น

          3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการ
          จัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
          ความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ

          4. ปรับกฏระเบียบ และกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          การจัดการความรู้ในองค์การ 31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ

 (1) การจัดการความรู้ในองค์การ
 (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
 (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
 และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของ
สังคมแห่งการเรียนรู้  ดังที่  พระราชกฤษฏีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน


ความหมายการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยยึดตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

            1. หลักธรรมาภิบาล
             2. คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารและผู้นำที่ดี
             3. การมีหัวใจบริการ
             4. วิธีสร้างแรงจูงใจในการทงานที่ได้ผลมากกว่า "เงิน"

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้
แก่พนักงานส่วนตำบล


           1. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี
            2. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
            3. การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556
            4. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            5. พรบ.ความคุมอาคาร  พ.ศ.2522   

องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

            1. แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2555-2557)
            2. แผนพัฒนาตำบลสามปี
            3. แผนบรรเทาสาธารณภัย  อบต.บากเรือ

องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร

           1. พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542
            2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
            3. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
            4. พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543