หนังสือรับประจำเดือน มกราคม 2563

เลขที่รับ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจากหน่วยงาน เรื่อง ดำเนินการโดย
           
0001 00000000 19 มิ.ย. 2560 อบต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  อำเภอมหาสชนะชัย  องค์การบริหาารส่วนตำบลบากเรืออเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร 3000000หก่ดากา่า่ำรรราหา่กา่ดาห่า่กาห่าก่าด่าก่ดำรรรรรดดนหส  สำนักปลัด
0001 ดกกกกกกกกก        
002 ยส.76301/31ก12      

 

001 คค0703.46/1687 23 เม.ย. 62 ทางหลวงชนบท จ.ยโสธร ส่งผลทดสอบตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีตรางระบายน้ำ หมู่ 3 สายบ้านนางหนู ส่วนโยธา