แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

    >> แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่1 พ.ศ.2562

    >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน)

    >> รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    >> รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

    >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561