การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

   >>

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

   >>

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี

   >> การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุกจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/E2.jpg

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี ๒๕๖๓

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/F4.jpg