"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

  " ตู้ปันสุข "  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ได้จัดทำ " ตู้ปันสุข" ขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด -...

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓"

"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกมารี" ประจำปี ๒๕๖๓   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามาต่อเนื่องประจำทุกปี...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานและนออกพื้นที่สำนักงาน

กิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานและนอกพื้นที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานและนอกพื้นที่สำนักงาน ตามมาตราการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covi-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง"

  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือร่วมจัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covi-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓"

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ.หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานคูร...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  ด้วยสำนักงานปลัด ได้ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยจัดประชุมประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวน ๑๑หมู่บ้านภายในเขตตำบลบากเรือ...

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"

  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  "โครงการวันเด็กแห่งชาติ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

   เมื่อวันพุธที่25 ธันวาคม 2562 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้ผู้สูงอายุ รุ่นที่1

พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ รุ่นที่1 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ.อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สู้อายุ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย...

อ่านเพิ่มเติม

วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ด้วยอำเภอมหาชนะชัย ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ...

อ่านเพิ่มเติม

"เดิน วิ่ง กินลม ชมบัวแดง"

กิจกรรม "เดิน วิ่ง กินลม ชมบัวแดง" ทุ่งบัวแดง (หนองเลิง) บ้านสำโรง  ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย...

อ่านเพิ่มเติม