กองสาธารณะสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง 11 หมู่บ้านในเขตตำบลบากเรือ
งานประเพณีแห่มาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 

  https://itas.nacc.go.th/go/eit/qtlwvr (EIT)
                    


 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/qtlwvr (IIT)

     

                
   

 

 

 

 

ด้วยอำเภอมหาชนะชัย ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

 

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.บากเรือ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ป้องกันควบคุม โรคลัมปี สกีน ในตำบลบากเรือ

    วันที่11 มิถุนายน 2564เวลา 09.00 น. นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ป้องกัน ควบคุมโรค ลัมปี สกีน ในพื้นที่ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ณ.ศาลากลางบ้านบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4 โดยกองส่งเสริมการเกษตรอบต.บากเรือได้จัดหาเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือ โรคลัมปี สกีน ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกีน ในเขตตำบลบากเรือ  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

      วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 อีกทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตำบลบากเรือ           

อ่านเพิ่มเติม

สาธารณสุขอบต.บากเรือลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบธารน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19ในพื้นที่ตำบลบากเรือ

    วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.20 น. นายอำเภอมหาชนะชัย นายศรี ศรีพุทธรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 ร่วมกันในชุมชน และได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบธารน้ำใจให้ผู้กักตัวในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔"

"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี 2564"    องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที 29 มีนาคม 2564 - 7 เมษายน 2564 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ หมู่ที่ 1 - 11 เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  ลดจำนวนสุนัขจรจัด ไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ และทำความเข้าใจให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์สู่คน สามารถควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

"โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"      องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัด พราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกองต่างๆ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างออกพบปะประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บากเรือ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือนร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเขต อบต.บากเรือ               

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564"

"โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราขการ และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564"     องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัด "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2564  ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกองต่าๆ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร มีจิตสำนึกรักองค์กรร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

เว็บแบนเนอร์