องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ รุ่นที่1 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ.อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สู้อายุ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมรวมพลังสามัคคีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมรวมพลังสามัคคีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ.ลานหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย            

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563    ตามที่อำเภอมหาชนะชัยได้กำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล คูร พนักงานและลูกจ้างฯ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาถึงพระองค์ท่าน ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย  

อ่านเพิ่มเติม

"พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

   พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

"โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากพิบัติ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนโดยมุ่งเน้นคนในให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยพิบัติ และสามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอกนอกจะเข้าสนับสนุนให้การช่วยเหลือ ณ.โรงเรียนบ้านดงยาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร              

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรม การคัดแยกขยะ ณ.ต้นทาง ประจำปี 2563"

"โครงการอบรมการคัดแยกขยะ ณ.ต้นทาง ประจำปี 2563"     ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดทำแผนโครงการอบรม การคัดแยกขยะณต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 2 อำนาจหน้าที่ของสภาตำบลมาตรา 22 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่การจัดให้มีการรักษาทางระบายนำ้ และรักษาความสะอาดของถนน ทางนำ้ ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุล ดังนั้นเพื่อให้การคัดแยกขยะมูลฝอย ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จึงได้จัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะ ณ.ต้นทาง ประจำปี 2563 ขึ้น ณ.ศาลากลางบ้าน บ้านปอแดงหมู่ที่ 2,10 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

"โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"      จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จึงได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อออกให้บริการประชาชนในงานด้านต่างๆอาทิเช่น การให้บริการด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้การคัดแยกขยะ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด่านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศและประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ การรับภาษีท้องที่และภาษีอื่นๆ การให้บริการเกี่ยวกับงานรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการให้บริการจากส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม