พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ รุ่นที่1 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ.อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สู้อายุ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร