องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้จัดตั้งศูนย์พักคอยรอเตียงผู้ป่วยโควิด - 19 เพื่อรอรับการรักษาส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ณ.วัดป่าหนองแคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลบากเรือ และรองรับประชาชนตำบลบากเรือที่ติดเชื้อ และประสงค์จะกลับมารักษาตัวที่บ้าน  โดยได้รับความร่วมมือจาก พนังงานอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบากเรือ และบ้านดอนผึ้ง อสม.และประชาชนจิตอาสาตำบลบากเรือได้ร่วมแรงร่วมใจในการทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่ และได้รับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจาก นายศรี ศรีพุทธรินทร นายอำเภอมหาชนะชัยทำการเปิดศูนย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยมีนางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ