ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์  ประจำปี 2563

      >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกนำ้อเนกประสงค์ ทะเบียน บน ๕๒๘0 ยโสธร และ ทะเบียน๘๑-๕๖๘๑

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนยางรถบรรทุกนำ้ ทะเบียน ๘๑-๕๖๘๑ ยโสธร

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนระดับประถมศึกษา และปฐมวัย เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

     >> เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

     >> เรื่อง ข้อบัญญติองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด

     >> เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิงของทางราชการที่จ่ายให้รถแต่ละคัน

      >> เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก (กองช่าง)

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 

      >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มท่อระบายนำ้ คสล.ถนนเส้นบ้านดงยางหมู่ 5,11ไปบ้านแคนน้อย

     >> เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

     >> เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นพนักงานดับเพลิง

     >> เรื่อง รายละเอียดละขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นพนักงานดับเพลิง

     >> เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ