รายงานการประชุมผู้บริหาร

   >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

   >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

  >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

   >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

   >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖

   >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน พฤษจิกายน ๒๕๖

   >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

   >> รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 (จ่ายขาดเงินสะสม)

รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล

  >> รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับผู้บริหาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564