สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

   

 
>> ด้านกายภาพ/ด้านการเมือง/การปกครอง
>> จำนวนประชากร
>> สภาพทางสังคม
>> ระบบบริการพื้นฐาน/ระบบเศรษฐกิจ
>> ศาสนา/ประเพณี/วัฒนธรรม
>> ทรัพยากรธรรมชาติ/แหล่งน้ำธรรมชาติ