กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ หรือ กลุ่มโรงสีข้าวตำบลบากเรือ