แผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 
>> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองคลัง) 
>> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองช่าง) 
>> แผนการใช้จ่ายเงิน (สำนักปลัด) 
>> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองส่งเสริมการเกษตร) 
>> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองสวัสดิการและสังคม) 
>> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
>> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

  

>> แผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (สำนักปลัด)  

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองคลัง)

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองช่าง)  

  >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองสวัสดิการและสังคม)  

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองส่งเสริมการเกษตร) 

  >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  

  >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

>> แผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

    >> แผนการใช้จ่ายเงิน (สำนักปลัด)

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองคลัง)

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองการศึกษา)

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองช่าง)

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองสวัดิการและสังคม)

   >> แผนการใช้จ่ายเงิน (กองส่งเสริมการเกษตร)

>> แผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562