แผนการจัดหาพัสดุ 

   >> แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   >> แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   >> แผนการจัดหาพัสดุกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   >> แผนการจัดหาพัสดุกองส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   >> แผนการจัดหาพัสดุกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   >> แผนการจัดหาพัสดุกองสวัดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   >> แผนการจัดหาพัสดุกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   >> แผนการจัดหาพัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   >> แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2563

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563   

       >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤภาคม พ.ศ. 2563  

       >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

       >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

         >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563

         >> สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

         >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2562   

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1(ตุลาคม-มีนาคม)

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1-4

      >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3(กรกฎาคม-กันยายน)

      >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2(เมษายน-มิถุนายน)

      >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 1-4

แผนงานจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี

    >> แผนงานจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี

   >> โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562

   >> แผนการจัดหาพัสดุจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562