แผนการจัดหาพัสดุ 

  >> แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (สำนักปลัด)  

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองคลัง)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองช่าง)  

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองสวัสดิการสังคม) 

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองส่งเสริมการเกษตร)  

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  

   >> แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   >> แผนการจัดหาพัสดุ (สำนักปลัด) 

   >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองคลัง)

   >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองส่งเสริมการเกษตร) 

   >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองช่าง) 

   >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองสวัดิการสังคม) 

   >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

   >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

   >> แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2563

       >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

       >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

       >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

       >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563   

       >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤภาคม พ.ศ. 2563  

       >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

       >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

         >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563

         >> สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

         >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2562   

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

      >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3(กรกฎาคม-กันยายน)

      >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2(เมษายน-มิถุนายน)

      >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1(ตุลาคม-มีนาคม)

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1-4

      >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3(กรกฎาคม-กันยายน)

      >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2(เมษายน-มิถุนายน)

      >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 1-4

แผนงานจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี

    >> แผนงานจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี

   >> โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562

   >> แผนการจัดหาพัสดุจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562