แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (021)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองคลัง)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองช่าง)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (สำนักปลัด)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองสวัสดิการสังคม)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองส่งเสริมการเกษตร)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (สำนักปลัด)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองคลัง)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองช่าง)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองสวัสดิการสังคม)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองส่งเสริมการเกษตร)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนการจัดหาพัสดุ (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (สำนักปลัด)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองคลัง)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองช่าง)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองสวัสดิการสังคม)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองส่งเสริมการเกษตร)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

  >> แผนการจัดหาพัสดุ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)