แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (018)

 

 
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1 - 4)    
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1 - 4)
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาส 1 - 4)
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1 - 4)