รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (019)

  >> รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)   

  >> รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)

  >> รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

  >> รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)