แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

    >> แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (พ.ศ.2562-2565) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562

    >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน)

    >> รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    >> รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

    >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

สรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  

    >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563

   >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562