แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (o39)

 

  >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)     

  >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

  >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

  >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565