เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   >> เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี ๒๕๖๓

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/E40.jpg

โครงการจิตอาสาร่วมเก็บขยะสาธารณะบ้านดอนเรือ หมู่ที่๓

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/3800.jpg

 โครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรม