เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   >> เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี ๒๕๖๓

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/E40.jpg

 

โครงการจิตอาสาร่วมเก็บขยะสาธารณะบ้านดอนเรือ หมู่ที่๓

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/3800.jpg

 โครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรม