การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

   >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

   >> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี

    >> การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  พ.ศ.2563

   >> การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุกจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  พ.ศ.2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

 

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี ๒๕๖๓