การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

   >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔   

   >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓  

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี

   >> การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  พ.ศ.2564   

   >> การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน   พ.ศ.2563

   >> การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุกจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2562

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓    ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี ๒๕๖๓