เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร (KM)

- ประชาสัมพันธ์ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร  ประจำปี 2562

  ♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เดือน ตุลาคม  2561  

    »  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

    »  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิิบัติงานพนักงานจ้าง

    »  แบบประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (วิทยฐานะ)

    »  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง 

       ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561  ( 9 ตุลาคม 2561)

    »  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสรรบรรณ

    »  คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา

    »  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559  ลว.25 ม.ค. 59

    »  แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ

    

♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เดือน พฤศจิกายน  2561

   » คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

   »  การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 

 ♦ เอกสารเผยเแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เดือน ธันวาคม 2561

  »  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 35) พ.ศ. 2569 (เลื่อนขั้นเงินเดือน)

  » ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36) พ.ศ. 2556 (ประเมินการปฏิบัติงาน)

  » ประกาศ ก.กลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

     (บัญชีเงินเดือน  5)

   »  การกำหนดสายงานเกื้อกูลของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 ♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน  มกราคม  2562

  »  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งสายงานบริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

 ♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน  กุมภาพันธ์ 2562

  »  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

♦  เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เดือน มีนาคม   2562

   »  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายการสอน) ลงวันที่ 9 มีนาคม  2562

  »  ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อปท. (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562

♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน  เมษายน  2562

 » รายงานผลการเข้าร่วมขับเคลื่อนพลังการอ่าน (รองปลัด/นักวิชาการศึกษา)

♦  เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน  มิถุนายน  2562

  »  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 (รองนายก/รองปลัด/ผอ.เกษตร/หน.สำนัก)

♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน กรกฏาคม 2562

    » ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

   »  รายงานการอบรมโครงการเจาะลึกการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563ฯ (ปลัด อปท.) 

   »  รายงานการอบรมการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์  การคิดค่าเสื่อมฯ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน สิงหาคม  2562

   » แนวทางการรักษาราชการแทนปลัด อปท.  ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

   »  รายงานการเข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานดา้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ (e-GP) (นักวิชาการพัสดุ)

   »  รายงานการเข้ารับการอบรม (ผู้อำนวยการกองช่าง/นักวิชาการจัดเก็บรายได้)

♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน กันยายน 2562

   » หารือการโอนพนักงานส่วนตำบล กรณีมีเหตุความจำเป็นอย่างยิ่ง