เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร (KM)

- ประชาสัมพันธ์ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร  ประจำปี 2563

  ♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เดือน ตุลาคม  2562 

    »  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

    »  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิิบัติงานพนักงานจ้าง

    »  แบบประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (วิทยฐานะ)

 

 ♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เดือน พฤศจิกายน  2562

 

 ♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน ธันวาคม 2562

    » หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ประเภททั่วไป/วิชาการ)

 

 ♦  เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เดือน มิถุนายน 2563

  »  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย.63)

   » ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 42) พ.ศ. 2563 (แบบประเมินใหม่)

  ♦  เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน  พฤศจิกายน  2563

  »  ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

  »  ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.  เทศบาล   อบต.ให้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

  »  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ  พ.ศ. 2563

  » ข้อตรวจพบการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ  2563 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

  » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ลว.5 สิงหาคม 2557

  ♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เดือน  มีนาคม 2564

  » สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน  2561 )