เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร (KM)

- ประชาสัมพันธ์ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร  ประจำปี 2563

  ♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เดือน ตุลาคม  2562 

    »  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

    »  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิิบัติงานพนักงานจ้าง

    »  แบบประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (วิทยฐานะ)

 

 ♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เดือน พฤศจิกายน  2562

 

 ♦ เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือน ธันวาคม 2562

    » หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ประเภททั่วไป/วิชาการ)

 

 ♦  เอกสารเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เดือน มิถุนายน 2563

  »  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย.63)

   » ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 42) พ.ศ. 2563 (แบบประเมินใหม่)