นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ( o23)

» นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2566    

» นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2565    

» นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2564         

» นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2563

»  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2562

» นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2561